جملات بزرگان درباره قدرت فکر

جملاتی از بزرگان درباره قدرت فکر

Your thoughts are the architects of your destiny

افکار شما معمار سرنوشت شما هستند

دیوید مک کی
David O. Mckay

Whether you think you can, or you think you can't, you're right

چه فکر کنید می‌توانید و چه فکر کنید نمی‌توانید، در هر صورت درست فکر کرده اید

هنری فورد
Henry ford

Thinking the same thoughts leads us to make the same choices. Making the same choices leads to demonstrating the same behaviors. Demonstrating the same behaviors leads us to create the same experiences. Creating the same experiences leads us to produce the same emotions

تفکر به همان شکل قبل، منجر میشود به همان تصمیمات قبل.

گرفتن همان تصمیمات قبل منجر میشود به همان رفتار قبل.

انجام همان رفتار قبل، منجر میشود به همان تجربه قبل.

ساختن همان تجربه قبل منجر می‌شود به ساخت همان احساسات‌ (و واقعیت) قبل.

دکتر جو دیسپنزا
Joe Dispenza

The power of thought is far greater than most people ever realize

قدرت افکار بسیار عظیم تر از چیزیست که اکثر مردم تصور میکنند.

کارن ماری مونینگ
Karen marie moning

A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes

انسان چیزی نیست جز محصول افکارش. آنچه او فکر میکند، همان می‌شود

ماهاتما گاندی
Mahatma Gandhi

The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude

بزرگترین کشف بشر در طول زمان این است که یک شخص میتواند آینده اش را با با تغییر نگرش (افکار) خود تغییر دهد.

اپرا وینفری
Oprah Winfrey

The most common way people give up their power is by thinking they don't have any

عمومی ترین روشی که افراد قدرت خود را از دست می‌دهند این است که فکر می‌کنند آن را ندارد

آلیس واکر
Alice Walker

Thoughts are things; they have tremendous power. Thoughts of doubt and fear are pathways to failure

افکار چیزهایی هستند که قدرت شگرفی دارند. افکار حاوی شک و ترس مسیری منتهی به شکست هستند.

برایان آدامز
Bryan Adams

Imagination is more important than knowledge

تصورات و تجسمات از دانش مهم تر است (اشاره به تفکری که در راستای تجسمات شکل می‌گیرد)

آلبرت انیشتن
Albert Einstein

You and I are not what we eat; we are what we think

من و شما آنچه میخوریم نیستیم. آنچه هستیم که فکر می‌کنیم

والتر اندرسون
Walter Inglis Anderson

The Law of Attraction attracts to you everything you need, according to the nature of your thought life

قانون جذب هر آنچه که نیاز دارید را بر اساس سبک افکارتان به شما می‌رساند

جوزف مورفی
Joseph Murphy
Farzad Razzaghi

Farzad Razzaghi

Doctorate of Business Administration from Tehran University's Faculty of Management, the founder of Farasooyeh Zehn website, programmer, life coach and researcher.

Add comment:

فارسیEnglish