آرشیو مقالات

جملات بزرگان درباره قدرت فکر

جملاتی از بزرگان درباره قدرت فکر Your thoughts are the architects of your destiny افکار شما معمار سرنوشت شما هستند دیوید مک کی David O. Mckay Whether you think you can, or you think you can't, you're right چه فکر کنید می‌توانید و چه فکر کنید نمی‌توانید، در هر صورت درست ...
Englishفارسی