آرشیو مقالات

مسئله دشوار خودآگاهی

مسئله دشوارخود آگاهی

مسئله دشوار خودآگاهی خودآگاهی یا به تعبیری آگاه بودن به هویتی تجربه کننده در پس کلیه احساسات و افکار و اتفاقات بیرونی و درونی است که همه انسان‌ها خواه به آن باور داشته باشند یا نداشته باشند آن را تجربه و درک کرده اند. اما از ...
Englishفارسی